Avtal

1. Allmänt
Dessa villkor reglerar avtalet mellan TRANAN IT-System (www.falbygden.net) och Kund gällande tjänsten Webbhotell och därtill kopplade tjänster.
TRANAN IT-System tillhandahåller generell information om sina tjänster via denna hemsida falbygden.net samt via tranan.it. Meddelanden till Kund sänds via e-post och information och nyheter presenteras normalt endast via hemsidan för respektive tjänst.
Information via något av dessa medier anses nått ut till Kund senast en vecka efter det att det sänts.

Kund förväntas utnyttja Internet i enlighet med gängse normer och följa netikett samt visa hänsyn till andra Internetanvändares rättigheter. Kund förväntas ha grundläggande kunskaper om Internet, inklusive teknisk kunskap att kunna sköta sitt konto.

Kund förbinder sig att inte publicera material som är illegalt eller på annat sätt strider mot lagen i Sverige eller annat EU-land. Vi förbehåller oss rätten att ta bort information som uppenbart strider mot gällande lagstiftning. Upphovsrättsskyddat material får ej publiceras utan godkännande av upphovsmannen. Om information/material som strider mot punkterna ovan, trots påstötning, ej tas bort kommer kontot att avslutas. Ingen återbetalning av avgifter kommer att ske. Polisanmälan görs i samtliga fall där lagöverträdelse misstänks.

2. Avtalsperiod och uppsägning
Avtal skall anses ha träffats i och med att Kunds beställning registreras av TRANAN IT-System varvid också abonnemanget börjar löpa. TRANAN IT-System förbehåller sig att avböja att ingå avtal med Kund efter genomförd kreditprövning, i de fall Kund i tidigare avtal med TRANAN IT-System ej följt överenskomna villkor för tjänsten eller då Kund anses tillhandahålla information via TRANAN IT-System:s servrar som strider mot TRANAN IT-System:s etiska regler eller svensk lag.
Abonnemanget löper tillsvidare med en bindningstid om 12 månader om ej annat överenskommits i samband med tecknande av avtal. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor samt betalningsregler, vilka finns tillgängliga på falbygden.net. Uppsägning skall ske skriftligen via brev eller fax. Det skall vara underskrivet av Kund och vara TRANAN IT-System tillhanda senast 30 dagar innan avtalsperioden löper ut. När TRANAN IT-System mottagit Kunds uppsägning utgår en bekräftelse till Kund. Att ej betala en faktura är EJ att betrakta som en uppsägning.

3. Abonnemangsavgifter
Betalning erläggs i förskott mot faktura och skall vara TRANAN IT-System tillhanda inom den tid som anges på fakturan. Vid försenad betalning debiteras lagreglerade avgifter och ev. inkassokostnader. TRANAN IT-System förbehåller sig rätten att stänga av tjänsten till dess full betalning skett. Om Kund helt eller delvis dröjer med betalning efter på påminnelsen angiven tid äger TRANAN IT-System att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet för tjänsten i fråga och slutfakturera kund.

Kund skall inom skälig tid meddela om faktura anses felaktig. Sker inte detta förfaller i regel kundens rätt att invända mot fakturan. Skälig tid är, om inte särskilda skäl föreligger, en (1) månad efter fakturans förfallodag. Kund ansvarar för betalning av alla avgifter som hänför sig till avtalet. Om kund inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening, driftavbrott eller annan omständighet som kan hänföras till kund, befriar det inte Kund från skyldighet att erlägga fakturerade avgifter.

Kund är skyldig att skriftligen meddela TRANAN IT-System vid ändring av faktureringsadress.

4. Överlåtelse av abonnemang
Avtalet och därtill hörande tjänster får endast överlåtas till annan efter samtycke från TRANAN IT-System.

5. Begränsning av TRANAN IT-System:s ansvar
TRANAN IT-System ansvarar inte för fel i programvara, vilken distribueras tillsammans med tjänsten men ej utvecklats av TRANAN IT-System.

Eventuella driftsavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. TRANAN IT-System:s ansvar vid driftsavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del felet kan hänföras till Kund eller annat som står utanför TRANAN IT-System:s kontroll. Kan felet hänföras till Kund förbehåller sig TRANAN IT-System:s rätten att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa.

TRANAN IT-System:s ansvar för skada är begränsat till en årsavgift per 12 månadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft. Detta gäller ej om skadan drabbat en konsument som använt anslutningen för enskilt bruk, då skadestånd utgår enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet.

TRANAN IT-System ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför TRANAN IT-System:s kontroll eller som TRANAN IT-System inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar TRANAN IT-System:s personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

6. Kunds ansvar
Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller på Internet. Med material avses såväl text, bild, ljud, data, video som länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada TRANAN IT-System eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande.

Kund ansvarar för anställda och andra vilka genom Kund givits möjlighet att nyttja tjänsten. Skulle det komma till Kunds kännedom att någon av hans anställda eller annan bryter mot föreskrifterna i ingånget avtal, är han skyldig att omedelbart vidtaga rättelse och informera TRANAN IT-System om överträdelsen.

Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Det åligger Kund att registrera eventuella shareware-versioner av distribuerade program. Kund är fullt ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras på säkert sätt så att det inte kan göras tillgängligt för tredje part. Vid installation av programvara tillhandahållen av TRANAN IT-System åligger det Kund att tillse att installationen sker i enlighet med de instruktioner som medföljer. TRANAN IT-System ansvarar ej för problem som uppstår p.g.a. kunds felaktiga installation av tillhandahållen programvara. TRANAN IT-System garanterar ej att kompatibilitet mellan tillhandahållen programvara och nya mjukvaror vilka installeras på Kunds dator.

Kund uppmärksammas på att förändringar, ex förändringar av servernamn och IP-nummer, kan medföra att Kund måste uppdatera uppgifter Kund registrerat vid installation av sitt abonnemang. Det åligger då kund att tillse att nödvändiga förändringar av installationer på Kunds dator utförs.
Kund äger ej rätt att sälja Kunds konto/abonnemang eller delar av det vidare till extern person/extern organisation/externt företag, utan att separat avtal om detta träffats.

7. Webbsidor på TRANAN IT-System:s server
Kund har rätt till egna webbsidor på TRANAN IT-System:s server inom ramen för tilldelat hårddisksutrymme. Antal accesser är satt till 1 000 000 per månad och antalet överförda tecken till 2GB per månad, om ej annat överenskommits. TRANAN IT-System debiterar enligt fastställd tariff om dessa värden överstigs.

8. Kund med egen domän
För Kund som beställt ett paket med domän är accessnivån satt till 3.000.000 accesser per månad och antalet överförda tecken till 5GB per månad, om ej annat överenskommits. TRANAN IT-System debiterar enligt fastställd tariff om dessa värden överstigs. Domännamn under toppdomänen .se skall följa de riktlinjer samt allmänna villkor som från tid till annan utfärdas av NIC-SE, vilka ansvarar för registrering av domännamn under toppdomänen .se. TRANAN IT-System administrerar endast registrering och kan sålunda ej ta något ansvar för domännamns riktighet eller giltighet.

9. Avstängning av abonnemang
TRANAN IT-System äger rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter alternativt genom att slutfakturera Kund för tid fram till avtalsperiodens slut, om det visar sig att Kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är:

· Spridande av information som kan bedömas vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.

· Spridande av pornografiskt material via Kunds konto.

· Marknadsföring via utskick till e-postadresser (s.k. spam/mailbombning) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. Detta gäller även spam/marknadsföring/korspostningar i Usenet-newsgroups (nyhetsgrupper).

· Samtidiga inloggningar på samma abonnemang.

· Att använda serverprogramvara, vilket inkluderar men är ej begränsat till irc-bot, t.ex. eggdrop och egna servrar.

· Annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för TRANAN IT-System, TRANAN IT-System:s system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade system.

· Då en användare obehörigen försöker komma åt ett konto eller en dataresurs som ej tillhör användaren i fråga.

· Att uppsåtligen på något sätt skaffa eller försöka få tillgång till en tjänst utan att betala för den.

· Att på något sätt obehörigen åtkomma, förändra, förstöra eller att försöka åtkomma, förändra eller förstöra någon information som tillhör någon av TRANAN IT-System:s kunder eller slutanvändare.

· Att via tjänsten trakassera individer eller företag och organisationer.

· Att Kund säljer Kunds konto/abonnemang eller delar av det vidare till extern person/extern organisation/externt företag, utan att separat avtal om detta träffats.

· Att exponera barnpornografi. Hemsidor som publiceras barnpornografi eller länkar till barnpornografiska hemsidor kommer att stängas ner omedelbart och polisanmälas.

Detsamma skall gälla om Kund trots påminnelse ej betalt faktura inom angiven tid.

Om Kunds avtal p.g.a. brott mot denna punkt blivit hävt förbehåller sig TRANAN IT-System rätten att omgående säga upp eventuella övriga avtal för Internetrelaterade tjänster Kund har med TRANAN IT-System utan återbetalningsskyldighet av eventuellt kvarvarande abonnemangsavgifter.

Kund uppmärksammas på att avtalsbrott kan föranleda skadeståndsansvar vilket medför att TRANAN IT-System kan debitera kund för kostnader vilket uppstått i samband med åtgärder orsakade av Kunds missbruk av tjänsten.

Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för kund att använda tjänsten. Eventuell erlagd avgift återbetalas ej vid avtalets upphörande.
Kund kan även komma att krävas på ersättning för arbete med att ta bort sidor med otillbörligt innehåll om sådana påträffas.

10. Ändringar av tjänsten och abonnemangsavgiften
TRANAN IT-System äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför TRANAN IT-System:s kontroll vilken direkt påverkar tjänsten och/eller dess kostnad.

TRANAN IT-System förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänsten vilken ej påverkar tjänstens innehåll, utan att underrättelse till Kund sker. Vid större ändringar av tjänsten eller vid höjning abonnemangsavgiften skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet enligt punkt 2. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

11. Ändringar av Abonnemangsvillkor
Dessa villkor gäller tills vidare. TRANAN IT-System förbehåller sig rätten att när som helst ändra 'Abonnemangsvillkor för www.falbygden.net'. Vid ändring av abonnemangsvillkoren kommer Kund informeras via mail minst en månad i förväg. Sådant meddelande anses mottaget trettio (30) dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

Kund skall via supportsidorna ta del av de nya abonnemangsvillkoren innan de träder i kraft. Om Kund inte kontaktar TRANAN IT-System inom trettio (30) dagar antas att Kund accepterar de nya villkoren. Gällande abonnemangsvillkor kommer alltid att finnas på supportsidorna.

Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har kunden rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande.